Cây cau đứt ngọn, chết luôn
Nó, thân chuối gãy, còn đùn ngọn lên
Gió đi rát rạt mái hiên
Buồn lênh đênh sóng đẩy thuyền trăng trôi