Máu người chảy thấm sâu
thành mạch nguồn dưới đất
trong veo
không mất!

Thi thể người nằm xuống
thành cao mặt đất
xanh
không mất!

Hồn vía người
Tự do
không mất!

Bay lá cờ
TỔ QUỐC!


Nguồn: Nguyễn Hoa, Thắp xanh niềm tôi (thơ), NXB Hội nhà văn, 2014