Tập thơ được Giải thưởng Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT VIệt Nam 2013