Buồn về biếng thấy cái đao binh,
Yên phận thời lành, ở một mình.
Nghĩa cả luống quên tôi chưa cũ,
Thề xưa nỡ phụ nước non xanh.
Rỗi nhàn thời nhẫn tiên vô sự,
Ngâm ngợi cho nên cảnh hữu tình.
Hai chữ mãn doanh này khá ngẫm,
Mấy người trọn được chữ thân danh.


Theo Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm dựa theo các bản Nôm Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Bản quốc ngữ trong Văn đàn bảo giám:
Buồn về biếng thấy cái đao binh,
Yên phận thì làm ở một mình.
Nghĩa cả luống quen tôi chúa cũ,
Thề xưa nỡ phụ nước non xanh.
Rỗi nhàn thời ấy tiên vô sự,
Ngâm ngợi cho nên cảnh hữu tình.
Hai chữ mãn doanh này khá ngẫm,
Mấy người trọn được chữ thân danh.
Nguồn:
1. Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
2. Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004