Lưng bà đã còng lắm
Tóc bà đã bạc rồi
Bà đi thăm chiến sĩ
Lội bộ nửa ngày trời.

Đường cũng xa đấy chứ
Đi mãi mới đến nơi
Bà rung rung tay gậy:
“- Mẹ đây, các con ơi!

Hội mới lập mấy bữa
Mẹ chẳng biết làm gì
Nghe nói các con đến
Ấy thế là mẹ đi!

Này đây mớ thuốc tấp
Này đây chục trứng gà
Khăn thêu của mấy đứa
Các con chia đều ra”.

Bà ngừng tay xỉa thuốc:
“- Tao già rồi, chúng bây!
Ràng mà lấy Độc lập
Cho mẹ hưởng ít ngày...”

Chiến sĩ vấn thuốc hút
Vui làm con một nhà
Làn khói xanh bao bọc
Chung quanh người mẹ già...


1949

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]