Hành trình khách chửa hết
Đêm lại nơi này dừng Đất khách tình người sợ
Ngày rày thế sự thương
Trăng soi biên cỏ trắng
Trời nhập biển mây vàng
Đừng hận đường xa nữa
Sáng mai là Lạc Lang

tửu tận tình do tại