Cát đầy trời kinh người gió xoáy
Cháy đồng hoang liền với trời xa
Người săn núi tuyết canh ba
Tháng tư hết giá băng hà vừa tan
Khách Thuộc Quốc tính toan thư nhạn
Đất Âm Sơn học bắn điêu nhiều
Nhớ Ngô xu đất đàn tiêu
Ngọc thông cưỡi dạo gác lầu hoa dương

tửu tận tình do tại