rượu buồn
khuya dột mái thon
mưa khô - nắng ướt, trăng vuông - núi tròn

rượu buồn
đá cạn sông mòn
nóng đông - lạnh hạ, lá dồn - gió buông

rượu buồn
xếp áo - đập gương
ngày đen - đêm trắng, cặn ngon

rượu buồn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]