Thành cổ trăng lên trùm bóng lá
Hơi thu tràn xuống nẻo Ba Vì
Cái thuở hoa niên màu thị xã
Níu mãi chân người những bước đi


Nguồn: Ngô Quân Miện, Đàn bốn dây (thơ tứ tuyệt), NXB Hội nhà văn, 2007