Thao lược văn thi sẵn nghiệp nhà,
Dùi mài mai rạng dấu khôi khoa.
Thảo ngay nối vẹn dòng cao mật,
Hiền đức chen vai cửa Phục Ba.
Đỉnh Nhạc thung còn xây đắp vững,
Non Yên quế đã nức thơm xa.
Đinh ninh bền giữ lời cha dạy,
Đừng xưng người khóng đấng Trảo Nha.