Giữa đêm chuông đổ liên hồi
Giấc nồng đang gác cửa đời trần gian
Hồn tôi qua đó bị ngăn
Vì điều "sinh, tử" không phân rõ ràng
Hồn từng vơ vẩn lang thang
Ở nơi "sinh, tử" dường mang một màu


Tù và buồn vọng nẻo đồi/ Tuyển thơ Mihai Eminescu/ Thứ Dân dịch, NXB Văn học 1992
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)