Tùng Tư theo nước xuống
Lên thuyền giục chèo dòng
Tạm lơi chuyện sách lược
Chi ngại giờ giá băng
Giặt khăn riêng cũ được
Rửa mũ vẫn nay trông
Nước ổn dân yên sống
Quên ngờ chim thong dong
Đảo lẻ ngút mây khói
Bốn phương ngời núi sông
Sắt se chiều ngả gió
Chầm chậm trời về đông
Vân Mộng săn khua vẳng
Sở Từ chài rộn sông
Chử Cung nào phải chốn
Sông tối thuyền mênh mông


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)