Đã qua Vĩnh Minh tự,
Lên tạm Phù Bích lâu.
Thành vắng, trăng một mảnh,
Đá già, mây trắng phau.
Lân mã không trở lại,
Thiên tôn giờ nơi nao.
Thổi sáo bên thềm gió,
Non xanh, sông dạt dào.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)