64.67
52 bài thơ
1 người thích
Tạo ngày 02/10/2008 22:18 bởi Vanachi
Tập thơ Tiếng thu (Librairie Centrale ấn hành, 1939).

“Quạnh hơi thu, lau lách đìu hiu”
Tỳ bà hành