Không biết làm sao nói được nhiều
Như khi lòng chửa biết thương yêu,
Khi yêu quên cả lời săn sóc,
Nhìn lại nhìn nhau, chiều lại chiều.


Nguồn: Lưu Trọng Lư, Tiếng thu, Librairie Centrale ấn hành, 1939