Từ lúc thôn làng khởi chiến tranh,
Sầu xưa hận mới chất trùng trùng.
Ruột tuy đã đứt tình khó đứt,
Sống chẳng chung cùng chết hợp cùng.
Nghĩa khiến Đức Ngôn dành nửa kính,
Tình xui Tử Kiến tả vẹn rồng.
Châu xanh ngọc biếc là tâm sự,
Ai người thấu hiểu chuyện mình không.

tửu tận tình do tại