Hồng hộc bay cao,
Mỗi lần vạn dặm.
Lông cánh đã đủ,
Bay xa bốn biển.
Bay xa bốn biển,
Không biết làm sao!
Dù có cung tiễn,
Cũng chẳng thể nào!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.