Tuổi chàng đâu dám chê già,
Quan chàng đâu dám gọi là chẳng sang.
Chỉn e thân thiếp nhỡ nhàng,
Sinh ra chẳng gặp ngày chàng đương xuân.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại