Nhị Tuyền chân núi chảy
Đầm nước nuôi rong sậy
Bầu trời xuân bóng in
Núi tĩnh nghe cá quẫy

tửu tận tình do tại