Tờ lá rụng,
Rèm châu cuốn,
Giờ này cảnh vật thêm sầu muộn.
Ánh trăng lạnh cháu lầu,
Gió tây màn là động.
Màn là động,
Chuyện cũ lòng tơ tưởng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.