Tờ lá rụng,
Rèm châu cuốn,
Giờ này cảnh vật thêm sầu muộn.
Ánh trăng lạnh cháu lầu,
Gió tây màn là động.
Màn là động,
Chuyện cũ lòng tơ tưởng.


Nguồn: Từ Tống, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 1992
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.