Người hỏi vì sao vào núi biếc
Ta cười không đáp, thấy an nhàn
Hoa đào, nước chảy, trôi xa thẳm
Cõi riêng trời đất tại nhân gian