Bá Linh nguyên tướng giận gì,
An Bang lâm nạn đáo kỳ gặp đen.
Ở Bắc về Bắc mới nên,
Chết Nam quấy nhiễu Nam phiên lẽ gì.
Nạt đàn bà để làm chi,
Trước đền dám đối với uy thánh Trần.
Hồn thiêng còn giúp thế nhân,
Từ xưa đã vậy, khó phân cho rành.

tửu tận tình do tại