Sơn thủy so xem chốn hữu tình,
Chưng đây mừng thấy lạ hòa thanh.
Dăng ngang biển, chờn vờn lớn,
Cao chọc trời, ngần ngật xanh.
Muôn kiếp chầu về đền Bắc cực,
Ngàn thu chống khỏe cõi Nam minh.
Đời đời trụ thạch quyền trong nước,
Thiên hạ nào ai chẳng biết danh.Núi Song Ngư ở cửa Hội, giáp giới huyện Nghi Lộc và huyện Nghi Xuân (đều thuộc Hà Tĩnh). Hai ngọn núi song song cao vót, như hai con cá bơi.