Nhè nhẹ thuyền ai bến liễu dời,
Lam am nghìn dặm nhuộm da trời.
Toán ngày con nước, chèo lan gác,
Đối bữa cơm chay, chén cúc phơi.
Khói tĩnh đan hà màu tía rạng,
Mây lồng bích thụ thức xanh hơi.
Giang san nơi chốn, chơi đòi chốn,
Sập cửa mui nằm mái nọ vơi.