Tỏ rõ trời mai bóng ráng xa,
Sắm sanh ruổi ngựa dạo kinh hoa.
Ba nghìn cung cấm trong mây hiện,
Trăm vạn lâu đài dưới móc sa.
Hết lạnh trước cung hoa chớm nở,
Mừng xuân trên liễu quạ kêu oà.
Thái bình khí tượng nay nhường ấy,
Mới biết bằng trời phúc chúa ta.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.