03/10/2023 08:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đô thành
都城

Tác giả: Lê Tắc - 黎崱

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 12/11/2018 15:28

 

Nguyên tác

天象分明散曉霞,
故令騎馬入京華。
雲開閶闔三千丈,
霧暗樓台百萬家。
寒盡宮花初著蕊,
春深官柳已藏鴉。
太平氣象今如此,
始信皇圖福未涯。

Phiên âm

Thiên tượng phân minh tán hiểu hà,
Cố linh kỵ mã nhập kinh hoa.
Vân khai xương hạp tam thiên trượng,
Vụ ám lâu đài bách vạn gia.
Hàn tận cung hoa sơ trước nhị,
Xuân thâm quan liễu dĩ tàng nha.
Thái bình khí tượng kim như thử,
Thuỷ tín hoàng đồ phúc vị nhai.

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Tỏ rõ trời mai bóng ráng xa,
Sắm sanh ruổi ngựa dạo kinh hoa.
Ba nghìn cung cấm trong mây hiện,
Trăm vạn lâu đài dưới móc sa.
Hết lạnh trước cung hoa chớm nở,
Mừng xuân trên liễu quạ kêu oà.
Thái bình khí tượng nay nhường ấy,
Mới biết bằng trời phúc chúa ta.
Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Tắc » Đô thành