I. Thời kỳ mở nước (Thế kỷ 29 - thế kỷ 2 trước CN)

Nhà Hồng Bàng (2879-256 trước CN)
Nhà Thục (258-207 trước CN)
Nhà Triệu (207-111 trước CN)

II. Thời kỳ chống Bắc thuộc (Thế kỷ 2 trước CN - thế kỷ 10 sau CN)

Nhà Hán và Hai bà Trưng (111 trước CN - 43 sau CN)
Giao Châu trong thời Bắc thuộc (43 - 544)
Nhà Tiền Lý (544 - 603)
Nền đô hộ của nhà Đường (603 - 905)

III. Thời kỳ xây dựng Độc lập và thống nhất (Thế-kỷ thứ 10)

Nhà Ngô (906 - 967)
Nhà Đinh và nhà Tiền Lê (967 - 1009)

IV. Thời kỳ phát triển (Thế kỷ 11 - đầu thế kỷ 19)

Nhà Lý (1010 - 1225)
Nhà Trần (Thời kỳ thịnh: 1226 - 1340)
Nhà Trần (Thời kỳ suy: 1341 - 1400)
Nhà Hồ và giặc Minh (1400 - 1418)
Nhà Hậu Lê (1418 - 1526)
Nhà Mạc (1527 - 1592)
Nhà Lê Trung hưng (1593 - 1729)
Nhà Lê suy (1729 - 1782)
Cuối đời nhà Lê (1783 - 1786)
Nhà Nguyễn Tây Sơn (1787 - 1802)