Biển rất thơ và đảo rất thơ
Nhưng thời tiết chẳng thơ gì cả
Trưa nắng nóng mà trời thì lặng gió
Nghĩa là nắng mặc nhiên tác quái tác oai!

Bình nước để trong nhà nóng lên như sôi
Nắng từ đá hực lên, nắng táp ngang rát mặt
Cây là cây Phong ba, cây Bão táp
Người chỉ là người bằng thịt bằng da!

Năm bốn mùa lính đảo Trường Sa
Chọi nắng, chọi giông, chọi bão, chọi giặc
Mỗi người lính kiên cường một trụ thép
Canh giữ biển trời tổ quốc giữa trùng khơi!


Đảo Sơn Ca 2/5/2014