Hội tường có thật hội tường,
Xem cày Hiển Khánh rõ ràng thuỷ chung.
Suy từ việc đổi Ứng Phong,
Kỷ nguyên Đại Khánh đời từng kêu ca.
Lợi Nhân rồng hiện thật à,
Vị Nghĩa xe trượt, không ngoa điều gì.
Thấy rồi thì cải cách đi,
Xưa nay một lối, hỏi chi ông hiền?

tửu tận tình do tại