12/07/2024 21:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hội tường
會祥

Tác giả: Lê Hiến Giản - 黎憲簡

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/03/2022 15:29

 

Nguyên tác

會祥豈有會祥耶,
顯慶观耕事若何。
改曰應豐從此嗇,
年稱大慶世人嗟。
利仁龍現誰能見,
為義車行亦不訛。
目見已明應速換,
古今一軌質諸賢。

Phiên âm

Hội tường khởi hữu hội tường da?
Hiển Khánh quan canh sự nhược hà.
Cải viết Ứng Phong tòng thử sắc,
Niên xưng Đại Khánh[1] thế nhân ta.
Lợi Nhân long hiện thuỳ năng kiến,
Vị Nghĩa[2] xa hành diệc bất ngoa.
Mục kiến dĩ minh ưng tốc hoán,
Cổ kim nhất quỹ chất chư hiền.

Dịch nghĩa

Nêu chữ tụ hội điềm lành há có điềm lành tụ hội,
Tại Hiển Khánh xem cày ruộng sự thể ra sao.
Đổi ra Ứng Phong từ ấy kém dần,
Niên hiệu Đại Khánh người đời thường than thở.
Ở Lợi Nhân rồng hiện ra, có ai thấy được,
Tại Vị Nghĩa gác xe đi, việc cũng không ngoa.
Trước mắt thấy rồi, sao không mau sửa đổi,
Xa nay một lối, có chi phải chất vấn đến ông hiền.

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Hội tường có thật hội tường,
Xem cày Hiển Khánh rõ ràng thuỷ chung.
Suy từ việc đổi Ứng Phong,
Kỷ nguyên Đại Khánh đời từng kêu ca.
Lợi Nhân rồng hiện thật à,
Vị Nghĩa xe trượt, không ngoa điều gì.
Thấy rồi thì cải cách đi,
Xưa nay một lối, hỏi chi ông hiền?
[1] Niên hiệu hội tường Đại Khánh năm thứ 8 (1117), vua Lý Nhân Tông đến ứng phong xem việc cày ruộng, nhưng trong năm này dân lại bị chết đói rất nhiều.
[2] Năm Duệ Vũ thứ 6 (1125), vua Lý Nhân Tông đến đất Vị Nghĩa (nay thuộc huyện Thiên Bản) thì xe bị trật bánh, vua bị ngã ra ngoài. Về triều vua sai người đi tuyên triệu hiền nhân chất vấn, nhưng họ đều nói có sự đổi thay khó tránh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Hiến Giản » Hội tường