Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Câu đối
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/05/2015 14:45

Quách thây chúng nó, thi mà chi, đỗ nữa mà chi, nào những khi rượu đầy bàn, đàn đầy vách, sách đầy án, bạn đầy nhà, nghêu ngao trăng gió bốn mùa, chơi đã đủ mùi, thôi có lạ chi phường mặt trắng.

Còn có bọn ta, tù chả sợ, đày cũng chả sợ, cho đến lúc miệng như tép, mép như rồng, tiếng như cồng, mắt như chớp, xốc vác non sông một gánh, làm cho nên việc, bấy giờ sẽ hỏi bạn non xanh.


Trong số bạn học, cùng hoạt động cách mạng với Lê Đại, có người về sau nhụt chí, quay về đường cũ đi thi đậu làm quan. Đôi câu đối này viết cho một trong những người đó.

Nguồn: Thi từ tùng thoại, NXB Nam Cường, Sài Gòn, 1951