Thấy mấy nước trời nam xanh ngắt
Giục cơn buồn hiu hắt gió chiều hôm
Nhắn xuân về gửi thư Nôm
Tri âm vắng biết cùng ai ngâm hoạ?
Khởi ưng lai như trường như thử
Bất thức kim niên hựu nhược hà

Một năm trời góc biển chơ vơ
Mùi ly biệt nếm qua đắng ngắt
Thôi cũng mặc kệ thây ông tạo vặt
Muốn lúc nào thân khuất, khuất thân
Khéo bày trò ra cuộc phong vân
Dồn một lớp sóng trào trong Á hải
Hây hẩy gió Nam phong đưa tới
Xin cố nhân chờ đợi có là bao
Nghĩ những lúc đồng du, khi đồng học
Nào những câu đồng chí, nghĩa đồng bào
Gan sắt đá chữ đồng xin tạc
Đạo bằng hữu trong khi lưu lạc
Mảnh thư tình chút nghĩa nặng nghìn non
Câu rằng:
Còn trời, còn nước, còn non
Còn cô bán rượu, anh còn say sưa
Nhớ lời nói những bao giờ.