Xuân đang qua với hoa tàn
Trong mưa rơi nhẹ, xuân oà tiếng than
Thật buồn, buồn tận tâm can
Trông kìa, mây trắng, cây cành xanh xanh
Nhưng trời muộn, tối rồi chăng
Mưa buồn xé ruột trong lành vẫn rơi
Hoa buồn khóc với lòng tôi


Nguồn: Hoa Chin-tal-le, NXB Văn học, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)