Nửa đêm ánh lửa đỏ
Hiện ra rất lờ mờ

Nghe đâu đây vọng lại
Bước chân đang đến gần
Bước chân ai ngần ngại
Lại biến đi xa dần

Suốt đêm dài trăn trở
Giấc ngủ chẳng quay về

Nửa đêm ánh lửa đỏ
Hiện ra rất lờ mờ!


Nguồn: Hoa Chin-tal-le, NXB Văn học, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)