Yêu nhau xin quyết một lòng,
Đậu ngâm ra giá đãi đằng nhau chi?


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)