Yêu nhau chị em gái, rái nhau chị em dâu, đánh nhau vỡ đầu là anh em rể


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004