Vua chúa cấm đoán làm chi,
Để đôi con dì chẳng lấy được nhau.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970