Vừa đi, vừa gặp em đây,
Một là duyên kỳ ngộ, hai là trời xoay đất vần.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975