Vợ đàn bà, nhà hướng nam


Dị bản: "Vợ hiền hoà, nhà hướng nam".

Nguồn: Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, NXB Văn học, 2005