Vô duyên mới lấy chồng khòm,
Mai sau nó chết, cái hòm khum khum.


Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009