Vô chùa thắp hết lọn nhang,
Miệng Nam-mô A-di-đà Phật,
Nguyện cùng trời chùa chật cũng tu.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970