Ví dầu ấy có lòng yêu,
Bảo ta gánh đá Đông Triều cũng đi.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975