Tuy rằng ăn ở chùa này,
Tiền lưng gạo bị cúng thầy chùa kia.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970