Trai tơ ơi hỡi trai tơ!
Ði đâu mà vội mà vơ nạ dòng?
Nạ dòng vớ được trai tơ,
Ðêm nằm hí hửng như mơ được vàng.
Trai tơ vớ phải nạ dòng,
Như nước mắm thối chấm lòng lợn thiu.


Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009