Trai ba mươi hãy đang xoan,
Gái ba mươi tuổi đã toan về già.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)