Trời cao thăm thẳm, đất dày,
Bao giờ lính mộ sang Tây được về.
Vợ con thương nhớ ủ ê,
Biết rằng sang đấy có về được không?


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)