Trời ơi, trông xuống mà coi
Nước Nam cơ khổ, “con trời” hai ông:
Hàm Nghi chính thực vua trung
Còn như Đồng Khánh là ông vua xằng.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)