Trống quỳnh tiên đánh trước,
Kèn nhà nước thổi sau,
Ba mươi lăm xu không nỡ làm giàu.
Xin cho thấy mặt không chào cũng vui.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975