Trắng da là bởi phấn dồi,
Da đen là bởi em ngồi chợ trưa.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)