Trắng chi trắng bủng trắng xanh,
Thà rằng đen nhẵn cho anh phải lòng.


Nguồn: Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969